ТРГОВИЈА НА МАЛО И ГОЛЕМО СО ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

 

Во склопот на фирмата „Маркови Кули“ – ДООЕЛ има и продавница за трговија на мало со колонијални производи.

„Маркови Кули“ – ДООЕЛ работи на големо со трговија на прехранбени и хемиски производи и има учествувано на голем број на тендери за прехрана, како што се:

 

- Тутунски комбинат – Прилеп

 

- Жито Прилеп – Прилеп

 

- Македонски Шуми – Прилеп

 

- Старски дом „Киро Крстески Платник“ - Прилеп

 

- ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп