БЕНЗИСКА

 

Фирмата „Маркови Кули“ ДООЕЛ Прилеп од 1992 година работи со нафта и нафтени деривати.

 

„Маркови Кули“ ДООЕЛ има добиено многу тендери за нафта за греење - екстра лесно гориво за затоплување како што се:

 

- Дом за стари лица „Киро Крстески – Платник “ - Прилеп

 

- ДСД „Орде Чопела“ – Прилеп

 

- Детската градинка „Наша Иднина“ – Прилеп

 

- Основните и средните училишта – Прилеп

 

- Завод за здравствена заштита – Прилеп

 

- Општина Прилеп

 

- Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола

 

- Основни и средни училишта - Битола

 

Фирмата „Маркови Кули“ - ДООЕЛ Прилеп располага со бензиска пумпа која се наоѓа во кругот на касарната „Мирче Ацев“ во Прилеп која располага со сите видови на нафтени деривати.